Re-integratieNieuws


Een selectie van nieuwsberichten over onder meer re-integratie, werk, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, employability, (arbeids)mobiliteit, ondernemen en professionalisering. 

Regeling interne jobcoach voorziet in behoefte, werkgevers kunnen weer subsidie aanvragen
Om toch te kunnen (blijven) werken, hebben zieke of gehandicapte werknemers soms extra ondersteuning nodig. In zulke situaties kan een jobcoach uitkomst bieden. De werkgever kan zelfs subsidie krijgen als hij/zij die  jobcoach zelf regelt. Die zogenoemde ‘interne jobcoach’ moet afkomstig zijn uit uw eigen bedrijf of uit een jobcoachorganisatie die erkend is door UWV. Met ingang van 2013 is het weer mogelijk om daar een aanvraag voor in te dienen.
Lees verder »

Opnieuw Tijdelijke regeling Van UWV, nu voor het sluiten van Overeenkomsten IRO
Tussen 1 juli en 1 januari 2013 zal er weer een tijdelijke regeling voor re-integratietrajecten zijn door UWV. Dit keer gaat het om de IRO overeenkomsten, die formeel allemaal per 1 juli aflopen. UWV heeft echter meer tijd nodig om een nieuwe manier van werken en contracteren te bedenken. Daarom: uitstel tot 2013 en intussen een tijdelijke regeling.
Lees verder »

Sociale innovatie als de voorwaarde voor een duurzaam productieve economie
Volgens Steven Dhondt is sociale innovatie een organisatorische strategie waarbij ingezet wordt op kennisontwikkeling van medewerkers en een methode om met werkdruk om te gaan. Op 15 maart sprak Prof. Dr. Steven Dhondt van TNO zijn inaugurale rede uit over “Sociale innovatie, de voorwaarde voor een duurzaam productieve economie.”
Lees verder »

Nieuw maatschappij model van STIR moet de crisis in een klap oplossen
Het kabinet valt voor de zoveelste keer, het land verkeert in een eindeloze reeks recessies en crisissen, de armoede en onzekerheid groeit, invloeden van buitenaf hebben ons steeds erger in een beknellende greep en niets lijkt tot een oplossing te leiden. Het is duidelijk dat het huidige maatschappelijke model van geldgedreven afhankelijkheden en politieke belangenversnippering niet langer voldoet aan de eisen en uitdagingen van deze tijd. Stad van Morgen (Stichting STIR) werkt aan de structurele verduurzaming van een complexe maatschappij. Zij presenteert nu een praktisch model dat ons in een klap uit de greep van de crisis haalt.
Lees verder »

Begeleiding van werk naar werk is gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgevers en vakbonden
De Nederlandse vakbeweging zou zich zoals in Zweden meer kunnen richten op van werk naar werk trajecten in CAO’s en niet alleen onderhandelen over de ontslagvergoeding. Ook bij reorganisaties en het opstellen van sociale plannen zouden vakbonden zich daar meer voor kunnen inzetten. Werkgevers zijn eveneens aan zet: in Zweden betalen zij bij het afsluiten van transitieakkoorden een bepaald percentage over de loonsom in een fonds.
Lees verder »

Kansen van mensen centraal in 'Nota werkgeven naar vermogen' van Jesse Klaver (GroenLinks)
Tweede Kamerlid Jesse Klaver wil werkgevers die meer mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen aan het werk helpen belonen. GroenLinks stelt voor het risico te delen: werkgevers bieden de zekerheid van werk en de gemeenten zorgen voor de begeleiding.
Klaver wil dit onderbrengen in een publiek-private werk-BV. Zo lopen werkgevers minder risico bij het aannemen van mensen, maar krijgen mensen wel de zekerheid van werk.
Lees verder »

Inzet re-integratie vaak beperkt tot kansrijkere werklozen
De re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten richt zich vooral op cliënten die bij voorbaat al een hogere kans op werk hebben. Zo richten klantmanagers van gemeenten vooral hun aandacht op bijstandscliënten die nog maar kort een uitkering ontvangen. De geringere aandacht voor langdurige uitkeringen is vreemd, omdat de potentiële uitkeringsbesparingen juist voor deze groep hoog zijn. Dit stelt Pierre Koning in zijn oratie 'Leren Re-integreren'.
Lees verder »

Nieuw platform voor de markt van re-integratie, participatie, mobiliteit, verzuim en werk.
Tijdens de werkconferentie Re-invent Re-integratie 2012! is ook een geboorte aangekondigd. Het gaat om een vernieuwend platform voor iedereen die betrokken is in de markt van reïntegratie, participatie, mobiliteit, verzuim en werk.
Lees verder »

Werkloosheid vooral onder jongeren gestegen
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2012 licht toe en kwam uit op 465 duizend personen. Dat is 5,9 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 3 duizend is gedaald tot 296 duizend.
Lees verder »

Ester Leibbrand nieuwe voorzitter van Noloc
Op 22 maart jl. is Ester Leibbrand unaniem door de ledenraad benoemd als nieuwe voorzitter van Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. De nieuwe voorzitter zit vol met ambitie en visie om de komende periode goede loopbaanontwikkeling vanzelfsprekend te maken en de toegevoegde waarde van loopbaanadvies aan Nederland te laten zien.
Lees verder »

Wetsvoorstel voor bevordering sociaal ondernemerschap
SP-Kamerlid Sadet Karabulut stuurt op korte termijn haar initiatiefwetsvoorstel voor bevordering van sociaal ondernemerschap voor advies naar de Raad van State. Karabulut wil met haar haar wet gelijke kansen creëren op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en bedrijven zullen door het wetsvoorstel arbeidsplekken reserveren voor mensen met een beperking. Zo wordt het sociaal ondernemerschap gestimuleerd. Karabulut: ‘Iedereen is het erover eens dat werk belangrijk is, óók voor mensen met een beperking, maar vergeten wordt dat hier ook een belangrijke taak ligt voor werkgevers.’
Lees verder »

Zuid-oost Drenthe kiest voor splitsing WSW
Met de invoering van Wet Werken naar Vermogen wordt de huidige Wsw gewijzigd en afgebouwd. Deze nieuwe wet maakt een herstructurering van alle Wsw-bedrijven noodzakelijk. Ook de EMCO-groep moet als bedrijf aangepast worden aan de nieuwe wet. Voor de EMCO-groep betekent dit een geleidelijke afname van medewerkers.
Lees verder »

Geldgebrek en gedoe bedreigen Wwnv
Divosa-voorzitter René Paas adviseert de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting over de Wwnv de wet niet ingewikkelder te maken dan dringend noodzakelijk is. Naast de verwachte financiële tekorten is ‘bureaucratisch gedoe’ volgens de vereniging van directeuren van sociale diensten de belangrijkste bedreiging voor de wet. De verplichte toegangstoets en de loonwaardebepaling vooraf maken uitvoering van de wet onnodig ingewikkeld. "Werkgevers houden niet van bureaucratie. Werkzoekenden worden er niet door geholpen. En gemeenten worden belemmerd door goedbedoelde voorschriften."
Lees verder »

Boaborea: Werken naar vermogen vereist kritische keuzes
Gemeenten moeten kiezen voor de beste aanbieder voor re-integratie en begeleiding. Zij moeten geen geld verspillen aan het in de lucht houden van eigen dure diensten”, stelt Boaborea. Alleen dan kunnen zoveel mogelijk mensen aan regulier werk worden geholpen.
Lees verder »

Opnieuw uitstel aanbesteding Wajong door UWV
Amper 2 werkdagen voor de deadline stelt UWV de aanbesteding jonggehandicapten opnieuw uit. Ditmaal geen 2 weken, maar tot nader berichtgeving. Een reden voor dit uitstel wordt niet aangegeven.
Lees verder »

Aanzienlijke vertraging in beantwoorden vragen aanbesteding AG door UWV
Negen dagen na de deadline van 31 januari geeft UWV aaan niet alle vragen op tijd te kunnen beantwoorden. Daardoor is ook de uiterlijke datum voor een eventueel kort geding verschoven tot nader aankondiging.
Lees verder »

UWV publiceert voorgenomen gunningen Inkoopkader Re-integratiedienstverlening
In september 2011 startte onder het Inkoopkader Re-integratiedienstverlening 2012 de aanbesteding van re-integratiedienstverlening. In totaal zijn er 1.170 offertes ontvangen voor 58 opdrachten. UWV contracteert 216 bedrijven.
Lees verder »

Re-integratie is een vak apart! RWI adviseert verdere professionalisering re-integratie-uitvoering
Verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de dienstverlening is nu belangrijker dan ooit. De RWI meent dat dit bereikt kan worden door te investeren in het vakmanschap van re-integratieprofessionals. De RWI komt in het advies 'Een vak apart' met suggesties hoe deze professionalisering vorm kan krijgen.
Lees verder »

UWV maakt per 2012 einde aan re-integratiebudget WW
Het ter beschikking stellen van budget voor re-integratie van ww-ers eindigt per 1 januari 2012. Vanf 1 oktober worden er al geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Zo meldt UV op 29 september 2011.


Lees verder »

Een sector om trots op te zijn
Op 1 oktober 2010 trad Petra van de Goorbergh aan als directeur van Boaborea, de branchevereniging van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij nam het stokje over van Carmen de Jonge. Een gesprek met de oude en nieuwe directeur over verleden, heden en toekomst van een sector die vaak onder vuur ligt, maar waar zij beiden trots op zijn.
Lees verder »

Bezuiniging SZW treft vooral ook UWV
‘Een kleinere, slagvaardige overheid kan de burger efficiënter van dienstz ijn en helpt de begroting van de overheid op orde te brengen.’ Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan deTweede Kamer over bezuinigingen in de organisatie bij het ministerie en de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB.
Lees verder »

Dienstverlening door Blik op Werk naar aanleiding van mogelijke maatregelen UWV
Blik op Werk ontvangt sinds vandaag veel telefoontjes om alsnog met terugwerkende kracht het Blik op Werk Keurmerk te ontvangen i.v.m. de eis van Kwaliteitsmanagement van UWV. Dit komt voort uit geluiden die komen uit bepaalde UWV regio's waar wordt aangegeven dat men naar verluid binnen twee weken het Keurmerk moet behalen.
Lees verder »

Einde re-integratie via UWV komt steeds dichterbij
Het is zeer goed mogelijk dat er vanaf april 2011 nauwelijks nog een nieuwe WW re-integratie door UWV wordt uitbesteed. Het budget voor 2011 is dan waarschijnlijk al uitgeput. “En dan is het zo goed als afgelopen want voor 2012 is nog maar 20 miljoen beschikbaar.” Met de AG is het iets beter gesteld, maar ook daar komen grote veranderingen, waar onder budgetkortingen en overheveling van Wajong naar gemeenten. Re-integratiebedrijven die afhankelijk zijn van UWV moeten snel verder gaan kijken dan de neus nu lang is.
Lees verder »

Boaborea: Selectieve inzet re-integratie loont en hoeft niet duur te zijn
Boaborea betreurt het beeld dat door De Volkskrant wordt opgeroepen dat hulp aan werklozen door private re-integratiebedrijven niet helpt. Er worden appels met peren vergeleken.


Lees verder »

Factsheet re-integratie 2009 - cijfers en ontwikkelingen op een rij
Meer dan de helft van de WW’ers met re-integratieondersteuning slaagt er in om aan het werk te komen. Voor niet uitkeringsgerechtigden en vooral mensen met een arbeidshandicap en bijstandsgerechtigden blijkt dit moeilijker te realiseren. Dat is te lezen in het ‘Factsheet re-integratie’ dat de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vandaag uitbrengt. minimaal zes maanden duurt, blijkt las
Lees verder »

Bijna weer budgetoverschrijding UWV
Het UWV wacht een paar spannende weken. Begin december verschijnt, waarschijnlijk, het onderzoek naar de gigantische budgetoverschrijding die dit voorjaar aan het licht kwam.
Lees verder »

UWV stopt financiering werkprojecten voor WSW-wachters
Werklozen en arbeidsgehandicapten die wachten op een plaats bij de sociale werkvoorziening moeten weer gedwongen stilzitten. Het UWV stopt de financiering van projecten waarmee mensen op de wachtlijst alvast aan het werk kunnen.

Lees verder »

Utrecht helpt meeste mensen aan het werk
Het aantal mensen in de bijstand is in de gemeente Utrecht de afgelopen vier jaar met 19 procent gedaald. Daarmee is Utrecht er van alle grote gemeenten met meer dan 60.000 inwoners het beste in geslaagd om mensen weer aan het werk te helpen. Dat blijkt uit cijfers van Ape onderzoek & advies.
Lees verder »

Pentasz mede oprichter van re-integratiebedrijf
Om de effectieve besteding van re-integratiegeld beter te kunnen garanderen is Pentasz Mergelland een vergaande samenwerking aangegaan met de gemeente Valkenburg aan de Geul, de gemeente Maastricht als initiatiefnemer en de MTB op het gebied van re-integratie. In dit nieuwe bedrijf, Annex B.V. zijn de genoemde partijen zelf aandeelhouder en hebben de gemeenten zelf invloed op de kwaliteit en de prijs van de dienstverlening.
Lees verder »

Kleine afname werkloosheid
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september 2010 uit op 412 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in augustus. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Lees verder »

Verslag drukbezocht Symposium BuitenGewoon Begeleiden
Werkleiders, opleidingscoördinatoren, personeelsadviseurs, re-integratieconsulenten, jobcoaches, trajectbegeleiders en directeuren uit de SW-sector waren 30 september allemaal naar Apeldoorn gekomen om kennis op te doen en te delen over het door SBCM gekozen thema: ‘Het begeleiden van SW-medewerkers met een psychische beperking.’ Lees het verslag van het drukbezochte symposium.
Lees verder »

Branchevereniging Ondernemerscoaching bedrijven opgericht.
Vanaf 1 oktober 2010 hebben bedrijven die (startende) ondernemers coachen en begeleiden een eigen branchevereniging: BROC, Branchevereniging van Ondernemerscoaching Bedrijven.
Lees verder »

UWV belooft openheid bij herbeoordelingen startersfraude
Het UWV zal duidelijkheid verschaffen over de criteria die het hanteert bij de herbeoordeling van de starters die van fraude zijn beschuldigd. Ook kunnen gedupeerden die menen dat hun herbeoordeling onjuist is verlopen zich via organisaties als PZO opnieuw bij het UWV melden.
Lees verder »

Wat er in het regeerakkoord over werken, inkomen en zorg staat
Op donderdag 30 september 2010 hebben Rutte en Verhagen het regeerakkoord “Vrijheid en verantwoordelijkheid” gepresenteerd. Naast het regeerakkoord is er ook een financiële bijlage gevoegd. Daarnaast heeft ook het CPB een notitie “Analyse economische effecten financieel kader” gepresenteerd.
Lees verder »

Rekenkamer Breda uit zware kritiek op re-integratie door gemeente
De manier waarop de gemeente Breda mensen met een uitkering aan het werk helpt krijgt een onvoldoende van de Rekenkamer Breda. Volgens dit onafhankelijke onderzoeksinstituut van de gemeenteraad is het zo goed als onmogelijk om uit te zoeken hoe effectief het zogenaamde re-integratiebeleid is. Er is een groot gebrek aan betrouwbare cijfers en andere belangrijke informatie over nut en noodzaak van het lokale re-integratiebeleid.
Lees verder »

Moeilijke tijden voor re-integratiebedrijven
Re-integratiebedrijven hebben het moeilijk. Ten opzichte van twee jaar terug is het aantal aanbieders gedaald. De aanbieders verwachten bovendien verdere krimp, vooral omdat de concurrentie heviger is en cliënten minder makkelijk te bemiddelen zijn, als gevolg van de economische crisis. Al met al voert somberheid de boventoon in de perceptie van aanbieders. Dit blijkt uit een enquête die de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) liet uitvoeren onder aanbieders van re-integratie.
Lees verder »

Vrees voor afkalving gemeentelijke re-integratie
Divosa zet forse vraagtekens bij de in de Miljoenennota aangekondigde bezuinigingen op het participatiebudget. De vereniging van directeuren van sociale diensten vreest voor afkalving van gemeentelijke re-integratiemogelijkheden.
Lees verder »

Werkloosheid nog lang op 5,5% volgens Rabo
De werkloosheid in ons land zal gedurende de rest van dit jaar en in 2011 rond het huidige niveau blijven schommelen.
Lees verder »

Begeleid werken neemt toe
Het aantal Wsw-werknemers bleef vorig jaar ongeveer stabiel. Het aandeel begeleid werkenden nam toe met 11%.
Lees verder »

Arbeidsmarkt wil nog niet vlotten
Nederlandse werkgevers zijn duidelijk voorzichtiger over de werkgelegenheid van het vierde kwartaal van 2010 dan over die van het derde kwartaal, dat blijkt uit een onderzoek onder 750 Nederlandse werkgevers, in opdracht van uitzendbureau Manpower.
Lees verder »

UWV verlengt Toegangsovereenkomsten met half jaar > brief ondertekend terugsturen voor 16 sept.!
UWV biedt re-integratiebedrijven met wie Toegangsovereenkomsten zijn gesloten op grond van het Inkoopkader Re-integratiedienstverlening 2009 per 1 september of 1 november 2009 de gelegenheid om deze met een half jaar te verlengen.
Rond 1 januari 2011 besluit UWV of de Toegangsovereenkomsten met nogmaals een half jaar verlengd worden. Let op: vóór 16 september de brief ondertekend terugsturen naar uw accounthouder!
Lees verder »

Amersfoort en uitzendbranche werken goed samen voor jongeren
In navolging van de bouwsector heeft de uitzendbranche zich eind vorig jaar met de VNG verbonden in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Dat werpt nu in Amersfoort zijn vruchten af. De jeugdwerkloosheid is in Amersfoort sinds mei licht gedaald, maar de extra inspanning blijft nodig om de daling te houden.
Lees verder »

UWV vraagt deeltijd-WW (voor een deel weer) terug
Meer dan driehonderd bedrijven moeten de WW-gelden terugbetalen aan het UWV. Deze bedrijven hebben hun werknemers eerder ontslagen dan dat de WW-deeltijdregeling toestaat. De regeling moest Nederlandse bedrijven helpen de recessie door te komen.
Lees verder »

Convenant moet aanbesteden voor gemeenten en bedrijven makkelijker maken
Het zojuist gesloten convenant tussen de VNG en het ministerie van EZ gaat ervoor zorgen, dat alle gemeenten op een zelfde manier gaan aanbesteden onder de Europese norm. Dit is goed nieuws voor gemeenten, omdat aanbesteden goedkoper en makkelijker wordt. Ook voor bedrijven gaat het goed uitpakken, omdat procedures veel overzichtelijker worden.
Lees verder »

Minister vindt aanpak jeugdwerkloosheid `vertrouwenwekkend`
Sinds het Actieplan Jeugdwerkloosheid op 1 september vorig jaar in werking trad, zijn 68.000 jongeren aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen. Dit blijkt uit opgaven van de dertig arbeidsmarktregio’s in ons land, die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Donner spreekt van een duidelijke bijdrage aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en noemt de resultaten “vertrouwenwekkend”.
Lees verder »

Gemeenten en participatie: (N)iets extra's
De komende jaren worden gemeenten geconfronteerd met grote bezuinigingen. De budgetten voor re-integratie en maatschappelijke participatie worden structureel verlaagd. En niet zo’n klein beetje ook! En dat terwijl van een toenemend beroep op bijstands- en welzijnsmiddelen sprake is. Sociale diensten (werkpleinen) hebben te maken met een hogere instroom en een lagere uitstroom als gevolg van de economische crisis.
Lees verder »

Einddatum WW-uitkering verschuift niet bij ziekte
Wie ziek wordt terwijl hij WW ontvangt, krijgt mogelijk geen langere periode de uitkering. Dat geldt straks mogelijk ook voor mensen die ziek zijn terwijl hun contract afloopt. Het wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet waarin dit wordt geregeld is op 27 augustus bij de Tweede Kamer aangeboden.
Lees verder »

Haagse aanpak langdurig werklozen krijgt navolging
De gemeente Den Haag noemt haar aanpak van langdurige werkloosheid succesvol. Dat blijkt uit de reactie van wethouder Henk Kool op een interne evaluatie. In Rotterdam gaat dit najaar een soortgelijk project van start in de wijk Charlois.
Lees verder »

Einde van het UWV in zicht?
Hoe lang kunnen werkgevers en medewerkers bij ontslag- en uitkeringskwesties nog terecht bij het UWV? Als we de geluiden uit Den Haag mogen geloven hangt het voortbestaan van de uitkeringsinstantie momenteel aan een zijden draad.
Lees verder »

'Wajonger gebaat bij openheid'
Een goede begeleiding en acceptatie door directe collega's op de werkvloer zijn van essentieel belang om de arbeidsdeelname van jonggehandicapten (Wajongers) te verhogen. Openheid over wat zij wel en niet kunnen is eveneens belangrijk.
Lees verder »

Leiden stopt met nieuwe re-integratietrajecten
Het rijk kortte 3,8 miljoen op de het participatiebudget van de gemeente Leiden. Daarom moet de gemeente per direct stoppen met een groot aantal activiteiten om mensen aan het werk te helpen.
Lees verder »

Werkloosheid blijft afnemen
Aantal werklozen licht gedaald;
Evenveel mannen als vrouwen werkloos;
Daling werkzoekenden alleen op lagere beroepsniveaus;
Vijfde maand op rij met minder WW-uitkeringen.
Lees verder »

Ruim vier ton terug naar WW-starters
Ruim 410.000 euro aan terugvorderingen, boetes en rente wordt teruggestort aan in totaal 99 werklozen die met behulp van WW-uitkeringen een eigen bedrijf zijn begonnen.
Lees verder »

Jongeren laten jagen op banen van ouderen
Oudjes eruit en jongeren erin, dat is kortweg het plan dat uitkeringsinstantie UWV wil gaan toepassen op de arbeidsmarkt. Jongeren zullen in de toekomst actief gaan jagen op de banen die momenteel nog uitgevoerd worden door oudere werknemers.
Lees verder »

Reïntegratie onder vuur in formatie
Het budget voor reïntegratie dreigt in de formatie sterk verminderd te worden.
Lees verder »

12% Nederlanders krijgt uitkering
Eind vorig jaar ontvingen 1,4 miljoen mensen een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is 12 procent van de beroepsbevolking. Zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een toename.
Lees verder »

Gemeenten willen veel bezuinigen op welzijn
Veel bezuinigingen; weinig lastenverzwaringen. Zo willen de colleges van grote gemeenten hun huishoudboekje op orde krijgen.
Lees verder »

Inburgering op schema volgens VROM
Ze halen hun streefcijfers, de gemeenten, meldt het ministerie van VROM. In de eerste helft van 2010 begonnen 24.000 immigranten aan hun inburgeringstraject, 7500 meer dan in diezelfde periode vorig jaar.
Lees verder »

Werkloze moet uitzendbaan accepteren
Werklozen die een uitkering aanvragen, moeten binnenkort ook uitzendbaantjes accepteren. Wie een passende uitzendbaan weigert, kan zijn uitkering verliezen.
Lees verder »

Gemeenten in zwaar weer door lager bijstandsbudget
Gemeenten die geconfronteerd worden met een stijgend aantal bijstandsgerechtigden, komen in de problemen door de recent aangekondigde korting op het macrobudget WWB. De toename van het bijstandsvolume enerzijds en het eigen financiële risico van gemeenten anderzijds leidt in veel gevallen tot grote tekorten op de begroting. De VNG wil hierover op korte termijn met de minister in overleg.
Lees verder »

Ons sociaal vangnet kostte in 2009 169 miljard
Aan het sociale vangnet hing in 2009 een prijskaart van 169 miljard euro, 30 procent van wat alle Nederlanders in dat jaar hebben verdiend.
Lees verder »

169 miljard euro naar sociale uitkeringen
Het afgelopen jaar is in totaal 169 miljard euro naar de sociale uitkeringen gegaan. Dat is 30 procent van wat Nederlanders verdienden in 2009.
Lees verder »

Nieuwe aanpak arbeidsmarktbeleid kan leren van verleden
Hervorming van de arbeidsmarkt is een belangrijk thema tijdens de formatie. Maar de ideeën daarvoor zijn allesbehalve nieuw, zegt hoogleraar Nicolette van Gestel
Lees verder »

Proef met loondispensatie door 32 gemeenten
Aan een proef waarbij bedrijven mensen met een beperking en een WWB-uitkering via zogenoemde loondispensatie een baan kunnen bieden, doen 32 (samenwerkingsverbanden van) gemeenten mee.
Lees verder »

UWV stelt jongeren aan als trainee
Het UWV wil meer dan honderd jonge werklozen zonder werkervaring aanstellen als trainee. De uitkeringsinstantie gaat zo de strijd aanbinden tegen werkloosheid onder jongeren.
Lees verder »

Budgettekort UWV groter dan verwacht- Minister neemt maatregelen
Het UWV heeft bij de inkoop van re-integratietrajecten voor mensen in de WW dit jaar meer uitgegeven dan eerder werd gedacht. In maart werd de overschrijding nog geschat op €35 mln. Na een verdere inventarisatie van aangegane verplichtingen blijkt de overschrijding op de begroting van 2010 uit te komen op €89 mln. Het totaalbudget voor inkoop van re-integratietrajecten komt hiermee voor 2010 op €215 mln.
Lees verder »

Laaggeschoold werk blijft, maar verandert wel
Het aantal laaggeschoolde banen is de afgelopen twee decennia vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Lees verder »

Explosie arbeidsongeschikten volgens CBS
In 2009 kwamen er ruim 29.000 arbeidsongeschikten bij. Slechts 6.000 mensen werden weer aan het werk geholpen. Vanwaar deze run op de WIA?
Lees verder »

Bijstandsuitkeringen, WIJ, IAOW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2010
De bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli 2010 tussen de € 2,67 en € 5,33 per maand omhoog (0,4 procent) als gevolg van de stijging van het minimumloon. Hierdoor gaan ook de uitkeringen voor jongeren (WIJ), oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) omhoog; zij zijn gekoppeld aan ontwikkelingen van het minimumloon. Het kabinet heeft het minimumloon per 1 juli 2010 verhoogd van € 1407,60 naar € 1416,00.
Lees verder »

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2010
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1407,60 naar € 1416,00 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.
Lees verder »

Grote tevredenheid bij UWV over Mobiliteitcentra
Vrijdag 4 juni, tijdens de Landelijke Bijeenkomst Mobiliteit, is het jaarboekje Mobiliteit Werkt uitgereikt aan alle aanwezige projectleiders en bedrijfsadviseurs mkb van de Mobiliteitscentra.
Lees verder »

Arbeidsmarkt herstelt zich voorzichtig volgens UWV
Het herstel van de economie is nog broos, waardoor het aantal banen nog niet meteen zal stijgen. UWV voorziet eerst nog een daling van het aantal banen met 118.000 in 2010, en in 2011 een voorzichtige groei van 33.000.
Lees verder »

UWV presenteert visie op arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het mogelijk zijn om snel te veranderen van baan. Effectieve mobiliteit vraagt om een integrale arbeidsmarktbenadering. Om te komen tot een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt zijn geen grote structuur- of wetswijzigingen nodig. De huidige situatie heeft ons geleerd dat er nóg beter kan worden samengewerkt tussen alle betrokken partijen zoals uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, gemeenten en UWV. Dat kan door goede netwerken op te bouwen op landelijk, regionaal en lokaal niveau en daarbij gebruik te maken van elkaars kracht en expertise.
Lees verder »

Werkblad, digitaal magazine van UWV voor werkzoekenden
Woensdag 9 juni verschijnt Werkblad, het digitale magazine voor werk zoeken en vinden. Werkblad biedt tips en trucs maar ook persoonlijke verhalen en ervaringen die werkzoekenden inspireren en op ideeën brengen. Kortom, informatie die ze verder helpt.
Lees verder »

Gemeenten leggen bij op re-integratie
Gemeenten hebben vorig jaar 14 % meer uitgegeven aan re-integratie dan de omvang van het W-deel van het WWB-budget. De gemeenten leggen er zelf extra geld uit algemene middelen bij. Zij hebben daarmee meer mensen geholpen. Dat blijkt uit de Divosa-monitor 2010.
Lees verder »

Betere benutting regierol gemeenten nodig bij uitvoering Wsw
Twee jaar na de invoering van wijzigingen in de Wet sociale werk-voorziening (Wsw) zijn de meeste sw-bedrijven een eind op weg met het omvormen van productiebedrijf naar 'arbeidsontwikkel-bedrijf'. Gemeenten voeren in toenemende mate de regie op de uitvoering van de Wsw. Ten aanzien van de arbeidsontwikkeling vullen ze de regierol echter nog onvoldoende in. Dit meldt de In-spectie Werk en Inkomen in een vandaag verschenen rapport.
Lees verder »

UWV WERKbedrijf Groot-Amsterdam opent nieuw dienstverleningsconcept
Zoveel mogelijk werkzoekenden zo snel mogelijk weer terug op de arbeidsmarkt door middel van een modulair aanbod aan workshops, netwerkmogelijkheden en direct contact met werkgevers.
Lees verder »

Wet WIJ jaagt gemeenten op kosten, aldus FNV
FNV Jong concludeert uit eigen onderzoek onder 515 werkloze jongeren dat de wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren) z’n werk niet doet. Het beeld van de VNG is dat gemeenten juist hard werken aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ze maken zich wel grote zorgen over de financiële consequenties van de extra toeloop van jongeren mede als gevolg van de invoering van de wet WIJ.
Lees verder »

Brabant zet extra ESF-gelden in voor kwetsbare jongeren
Gemeenten in Noordoost-Brabant kunnen via ESF-subsidie € 790.000 extra investeren in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Deze week ondertekende de wethouder van ’s-Hertogenbosch namens de regio Noordoost-Brabant een overeenkomst met 4 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de 4 Werkpleinen.
Lees verder »

Grote inkomensval werklozen volgens FNV
Van de werklozen gaat 42 procent er per maand tussen de 300 en 600 euro op achteruit. Voor een kwart is dat zelfs meer dan 900 euro per maand. Veertig procent had van tevoren geen idee hoe hoog het nieuwe inkomen zou zijn en twintig procent schatte het nieuwe inkomen te hoog in.
Lees verder »

Re-integratie met minder gedoe voor klant en klantmanager
Drie gemeenten hebben een instrument ontwikkeld om het werkproces voor de klantmanager re-integratie te stroomlijnen: de ‘Methode DPS-matrix’ (kortweg DPS matrix genoemd). Met de DPS-matrix wordt het re-integratieproces verbeterd voor de klant én voor de klantmanager. Bovendien kan de DPS-matrix eenvoudig aangepast worden aan de regionale omstandigheden.
Lees verder »

Kabinet steunt werk-naar-werkexperiment in de regio
Werkgevers en regionale werknemersorganisaties die met ontslag bedreigde werknemers herplaatsen bij een andere werkgever of naar zelfstandig ondernemerschap begeleiden, krijgen hiervoor bij wijze van proef een financiële bijdrage van 2.500 euro per werknemer. Deze bijdrage moet ervoor zorgen dat minder mensen ontslagen worden en sneller van werk-naar-werk worden geholpen.
Lees verder »

Ondernemers in re-integratie willen graag in gesprek met UWV
Maar liefst 220 ondernemers in re-integratie hebben hun mening gegeven over de ontwikkelingen binnen UWV. Een enorme respons van 48% op de enquête van Re-integratiePartner. Bijna 60% (127 ondernemers) wil hier graag meer over horen van UWV en deelnemen aan een gespreksbijeenkomst.
Lees verder »

UWV maakt eindelijk definitieve kwaliteiteisen bekend
Kwaliteitsmanagement is een belangrijk onderdeel van het Inkoopkader re-integratiedienstverlening 2009. De bijbehorende kwaliteitseisen zijn nu nader uitgewerkt.
Lees verder »

Jaarverslag SZW: stijging werkloosheid in 2009 geremd
De crisismaatregelen op het terrein van de arbeidsmarkt hebben de stijging van de werkloosheid in 2009 geremd. Nederland ging de crisis in met een relatief lage werkloosheid van ongeveer 4 procent. De stijging sindsdien naar 5,5 procent eind 2009 is vrij beperkt gezien de omvang van de terugval van de economie, ook in vergelijking met de ons omringende landen. Dit komt vooral doordat het kabinet extra geld, bijna € 800 miljoen, heeft uitgetrokken voor crisismaatregelen op het terrein van arbeidsmarkt.
Lees verder »

Pilot re-integratiebedrijven vergroot arbeidsparticipatie Wajongers
Drie re-integratiebedrijven zijn een pilot project gestart dat Wajongers de mogelijkheid biedt een EVC (Ervaringscertificaat) te behalen. Daarmee vergroten zij hun kans op (een duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt.
Lees verder »

Loondispensatie moet meer kans op werk gaan bieden
Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Lees verder »

WerkPleinen: hoge kosten, nog weinig opbrengsten
Gemeenten en UWV moeten in Werkpleinen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, maar niets wijst op een hogere uitstroom. Door de wettelijk gedwongen samenwerking zijn er hoge reorganisatiekosten. Werklozen hebben het nakijken, blijkt uit een artikel in het meinummer van Sociaal Bestek.

Lees verder »

Geen recht op bijstand meer voor jongeren
Op 1 juli 2010 zullen de meeste jongeren automatisch hun bijstandsuitkering kwijtraken. Indien ze vóór die tijd geen aanvraag voor een werkleeraanbod hebben ingediend bij de gemeente op basis van de Wet investeren in jongeren (WIJ), verliezen zij elke vorm van inkomen.
Lees verder »

Vreeman leidt herziening dossiers ZZP-ers
UWV heeft oud-burgemeester en voormalig vakbondsman Ruud Vreeman bereid gevonden onafhankelijk voorzitter te zijn van de herbeoordelingen van zzp’ers. De voornaamste taak van Vreeman zal bestaan uit het toetsen van de beoordeling van de door zzp’ers ingediende herzieningsverzoeken.
Lees verder »

Ontslagaanvragen sterk gedaald
UWV heeft het afgelopen kwartaal een stuk minder ontslagaanvragen binnengekregen dan verwacht. De uitkeringsinstantie rekende in de eerste drie maanden van dit jaar op vijfduizend aanvragen per maand, maar kreeg 75 tot 80 procent hiervan binnen.
Lees verder »

Re-integratie helemaal naar gemeenten?
Nederland staat een ingrijpende vernieuwing van de sociale zekerheid te wachten. Bijna alle landelijke politieke partijen bepleiten een samenvoeging van verschillende uitkeringsvoorzieningen. Verdwijnt het UWV en gaat alle re-integratie naar de gemeenten?
Lees verder »

Eerste resultaten Actieplan Jeugdwerkloosheid: 30.000 jongeren vinden baan, leerwerkplek of stage
In totaal 29.000 jongeren zijn in de laatste vier maanden van 2009 aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen, blijkt uit de opgave van de arbeidsmarktregio’s. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van ‘bemoedigende’ eerste resultaten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. “De jeugdwerkloosheid is in Nederland weliswaar minder hard gegroeid dan verwacht, maar het probleem blijft onverminderd groot”.
Lees verder »

Opheffen UWV 'kort door de bocht'
‘Bij de bezuinigingen zie je een neiging te vluchten in de structuren en stelsels’, zei UWV-bestuursvoorzitter Joop Linthorst bij de presentatie van het jaarverslag over 2009. ‘Dat vinden we een gevaarlijke discussie. Je kan lastige financiële keuzes niet ontwijken door een stelselwijziging.’
Lees verder »

UWV helpt kwart miljoen mensen aan werk in crisisjaar 2009
ls gevolg van de crisis hebben zich in 2009 ruim 676.000 werkzoekenden bij UWV gemeld. Het aantal WW-gerechtigden steeg met 81 procent tot bijna 310.000. Ondanks deze enorme toestroom heeft UWV 254.000 mensen aan werk geholpen. Dit staat in het UWV jaarverslag 2009 dat is gepubliceerd.
Lees verder »

Donner: 'Langer doorwerken is onverminderd belangrijk'
“Langer doorwerken is onverminderd belangrijk’, aldus minister Donner in reactie op de aanbevelingen van de Taskforce DeeltijdPlus.
Lees verder »

Taskforce: 'Breek heilige huisjes af'
Om het aantal gewerkte uren per week van vrouwen te verhogen, moeten alle beslissingen van overheid, sociale partners, bedrijven en gezinnen daarop gericht zijn. Alles wat vrouwen daarin belemmert, moet tot het verleden gaan behoren. Dat concludeert de Taskforce DeeltijdPlus.
Lees verder »

Zelfsturing in re-integratie leidt tot betere resultaten
Tijdens een druk bezochte themabijeenkomst van Erop af: Doen en delen! (EDD) in Deventer werd flink gediscussieerd over vraaggericht werken ofwel zelfsturing in de re-integratie: meer zeggenschap bij de burger als het gaat om participatie en re-integratie.
Lees verder »

Scholingsoffensief in Flevoland
De provincie Flevoland breidt maatregelen om de negatieve effecten van de economische crisis te bestrijden uit met een scholingsoffensief. Het doel is werkgevers, werknemers en kleine zelfstandigen meer kans op een duurzame toekomst op de arbeidsmarkt te bieden.
Lees verder »

Eerste Wajong adviesvoucher voor MKB-er
Een mkb-bedrijf dat een wajonger aan de slag wil helpen, kan bij de organisatie Agentschap NL een gratis adviesvoucher aanvragen. Minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag de eerste voucher uitgereikt aan een mkb-werkgever.
Lees verder »

126 duizend werklozen meer in een jaar tijd
In de periode december 2009-februari 2010 waren gemiddeld 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Lees verder »

Doen wat werkt: 1 jaar UWV WERKbedrijf
In de hectiek van het afgelopen crisisjaar zou het bijna zijn vergeten: UWV WERKbedrijf bestond op 1 januari 2010 precies een jaar.
Lees verder »

Toch meer re-integratiegeld voor UWV in 2010
Volgens Minister Donner zijn de re-integratietrajecten gewaarborgd. Het budget van het UWV voor inkoop van re-integratietrajecten om werklozen aan de slag te helpen wordt met € 35 mln verhoogd.
Lees verder »

Timmermans UWV: 'We wilden iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen.'
'Het is lastig precies te zeggen aan hoeveel nieuwe WW'ers we 'nee' moeten verkopen. Ik verwacht duizenden', zegt UWV-directeur André Timmermans (57). Donderdag bleek dat het geld dat de uitkeringsinstantie heeft om werklozen aan een nieuwe baan te helpen op raakt.
Lees verder »

UWV gaat re-integratiebudget voor mensen met WW gerichter inzetten
UWV meldt aan (potentiële) klanten dat het re-integratiebudget gerichter ingezet gaat worden.
Lees verder »

Deeltijd-WW beperkt verlengd, kabinet publiceert beleid arbeidsmarkt
De instroom in de deeltijd-WW wordt beperkt verlengd, maar de looptijd zal niet langer zijn dat tot 1 juli 2011. Daarnaast en overzicht van andere arbeidsmarktmaatregelen van het kabinet.
Lees verder »

Kamer wil opheldering minder hulp werklozen
De Tweede Kamer wil opheldering van demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) omdat uitkeringsinstituut UWV minder werklozen via een re-integratiebureau aan werk probeert te helpen. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vroeg donderdag om een spoeddebat en kreeg daarvoor voldoende steun.
Lees verder »

Nieuwe WW’ers krijgen geen reïntegratie meer
Het UWV schroeft de dienstverlening terug voor mensen die korter dan een jaar werkloos zijn. In principe komen zij niet meer in aanmerking voor trajecten bij externe reïntegratiebureaus.
Lees verder »

WW-er krijgt steeds minder kans op herscholing
Kamerleden zijn verontrust over de slinkende kansen op herscholing van werklozen. Het budget van uitkeringsinstantie raakt namelijk behoorlijk op.
Lees verder »

Succes Werkpleinen “onomkeerbaar”
VNG, UWV en Divosa zetten de ontwikkeling van Werkpleinen in Nederland voort. Door extra aandacht te besteden aan de achterblijvers en rapportage over de resultaten willen de partijen de dienstverlening aan klanten en werkgevers en zo de door- en uitstroom van werkzoekenden verder aanjagen. De partners erkennen dat als gevolg van de economische crisis enkele doelstellingen niet zijn gehaald. Toch vinden zij de Werkpleinen een succes dat “onomkeerbaar” is.
Lees verder »

Mogelijke herziening terugvorderingen startende zelfstandigen
Startende zelfstandigen die aan UWV geld terug moeten betalen omdat ze afwijkende uren hebben opgegeven aan UWV en de Belastingdienst kunnen om herziening van hun zaak vragen. Dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten.
Lees verder »

ZZP-er krijgt extra steun
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen een extra steuntje in de rug. Door een versoepeling van de voorwaarden kunnen ze sneller in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. Aldus demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën).
Lees verder »

Werkloosheid in 2009 overal gestegen
In alle provincies was de werkloosheid vorig jaar hoger dan een jaar eerder. Vooral in Noord-Brabant was de stijging groot. De jeugdwerkloosheid steeg het hardst in Zuid-Nederland, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Lees verder »

Werkgeverscampagne Wajong in de startblokken
Op 10 maart 2010 start UWV WERKbedrijf een bewustwordingscampagne Wajong gericht op (MKB)werkgevers in Nederland. Een eerste serie advertenties en twee radiocommercials beogen bewustwording onder werkgevers te realiseren en de kennis te verbeteren bij werkgevers over de breedte en werkmogelijkheden van de groep Wajongers.
Lees verder »

Veel animo voor vorst-WW
Ongeveer 2500 ondernemers, veelal uit de bouwsector, hebben zich bij het UWV gemeld voor de vorst-WW.
Lees verder »

Private innovatievouchers groot succes
Twee weken nadat er nieuwe private innovatievouchers konden worden aangevraagd, zijn er tweemaal zoveel aanvragen binnengekomen dan er private vouchers beschikbaar zijn.
Lees verder »

Uitvoering sociale zekerheid kan eenvoudiger en voordeliger, zegt VNG
De aanpak van re-integratie van mensen met een uitkering kan effectiever en goedkoper. Voorwaarde is dat er één aanpak komt voor alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gemeenten op grote schaal met elkaar samenwerken en ministeries gemeenten niet beoordelen op hoe ze iets bereiken maar op wat ze bereiken.
Lees verder »

"Symposium Werken is toch gezond" 31 maart
Het sociaal economische belang van een goede gezondheid wordt langzamerhand gemeengoed. Best practices zijn er genoeg. Toch vindt branchevereniging Boaborea dat er nog een wereld te winnen is. Vandaar het symposium "Werken is toch gezond...?!" op 31 maart.
Lees verder »

Leerwerkplekken voor jongeren in de luchtvaart
Gemeenten gaan samen met UWV en de luchtvaartsector 800 leerwerkplekken realiseren voor jongeren tot 27 jaar.
Lees verder »

Traditionele arbeidsmarkt verdwijnt uit beeld
De traditionele arbeidsmarkt verdwijnt, zo bericht de redactie van freelance.nl
Lees verder »

Vooral meer 45-plussers werkloos
In de periode oktober-december 2009 waren gemiddeld 410 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,3 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in december 2009 vergeleken met een jaar eerder het sterkst is toegenomen in Noord-Brabant. Het aantal WW-uitkeringen ligt nu boven de 300 duizend.
Lees verder »

Beperkte aandacht voor participatie kwetsbare groepen
De inspectie Werk en Inkomen geeft in het rapport 'Participatie in uitvoering' een beeld van wat UWV en gemeenten hebben gedaan om mensen te helpen bij het vinden van werk.
Lees verder »

Kleine gemeenten maken banen bij plaatselijke ondernemers
Drie Gelderse gemeenten stellen een ambtenaar aan om mensen die geen werk hebben zo effectief mogelijk aan een werkgever te koppelen. Plaatselijke ondernemers stellen daartoe 30 banen beschikbaar.
Lees verder »

Fm maakt zich sterk voor Wajongeren
Een groep van 20 tot 25 Wajongeren krijgt de mogelijkheid een startkwalificatie te behalen binnen de facilitaire dienstverlening.
Lees verder »

Gemeenten druk bezig met leerwerkplekken voor jongeren
Vorig najaar hebben gemeenten met twee sectoren afgesproken dat ze voor jongeren extra (leer)werkplekken gaan realiseren. De afspraken zijn gemaakt met de bouwsector en de uitzendbranche. De VNG verwacht eind januari met nog meer sectoren afspraken te maken. De inzet van de VNG is ten minste 10.000 plekken.
Lees verder »

Krimpende arbeidsmarkt: verbeter de duurzame inzetbaarheid
Minister Donner beschrijft in een opinieartikel in het Financieële Dagblad hoe de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt opgevangen kunnen worden.
Lees verder »

Wajong-adviesvouchers voor MKB-bedrijven
MKB-bedrijven kunnen vanaf 15 februari 2010 een Wajong-adviesvoucher aanvragen. Met deze voucher kan een re-integratiebebrijf voor een werkgever onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een jonggehandicapte een baan bij een reguliere werkgever aan te bieden.
Lees verder »

Klijnsma haalt 30 miljoen euro ESF-geld naar voren voor werkloosheidsbestrijding
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt, in het kader van de crisismaatregelen, 30 miljoen euro ESF-geld eerder beschikbaar uit de ESF-meerjarenbegroting.
Lees verder »

Aanvullende maatregelen verhoging AOW-leeftijd
Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma hebben op 23 december voorontwerpen van de wet voor de flankerende maatregelen bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder »

Belangrijkste maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Een overzicht van de belangrijkste maatregelen per 1 januari 2010 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees verder »

Meer afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao`s
Ruim twee op de drie cao’s kennen afspraken over duurzame inzetbaarheid (employability) van werknemers.
Lees verder »

Extra geld voor pilots `Werken naar vermogen`
Er wordt extra geld vrijgemaakt om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij gewone werkgevers te laten werken.
Lees verder »

SVB regelt voortaan aanvullende bijstand 65-plussers
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat vanaf 1 januari 2010 de aanvullende bijstand voor mensen van 65 jaar en ouder uitvoeren. De uitvoering ligt nu nog bij de gemeenten.
Lees verder »

Resultaat van MoneyFest09
Jongeren presenteren resultaat van MoneyFest09: lenen voor veel jongeren geen bezwaar.
Lees verder »

Bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 januari 2010
De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2010 omhoog als gevolg van de stijging van het minimumloon. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen.
Lees verder »

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2010
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2010 met 0,64 procent.
Lees verder »

Deeltijd-WW verlengd tot 1 april 2010
De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet wil economisch herstel niet belemmeren door de regeling te lang open te houden, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten.
Lees verder »

1 miljoen euro voor vervolg banenoffensief vluchtelingen
Staatssecretaris Klijnsma stelt 1 miljoen euro ter beschikking voor een vervolg op het Banenoffensief voor vluchtelingen.
Lees verder »

Investeren inzetbaarheid van oudere werknemer nodig
Overheid, werkgevers en werknemers moeten meer investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers om langer doorwerken te stimuleren.
Lees verder »

Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd ingediend bij Tweede Kamer
Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma hebben mede namens staatssecretaris De Jager van Financiën het wetsvoorstel dat de verhoging van de AOW-leeftijd regelt, ingediend bij de Tweede Kamer.
Lees verder »

Raad van State onderschrijft noodzaak verhoging AOW-leeftijd
De Raad van State is het eens met het kabinet dat het noodzakelijk is om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De Raad heeft nog wel een aantal vragen over de manier waarop dat moet gebeuren.
Lees verder »

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong
Jongeren met een beperking krijgen maximale ondersteuning bij het vinden van een baan. Hierdoor hebben zij meer uitzicht op werk en zijn zij minder afhankelijk van een uitkering.
Lees verder »

Bijna helft jongeren laat geld meteen rollen
Bijna de helft van alle jongeren geeft z’n geld direct uit en 15% legt eigenlijk nooit geld opzij. Daartegenover vindt een krappe meerderheid van alle jongeren zichzelf een spaarder. Dit blijkt uit een peiling van MSN.nl
Lees verder »

Sociale lasten bij het in dienst nemen van werklozen niet geschrapt
Minister Donner is niet van plan om de sociale lasten te schrappen voor werkgevers die werklozen in dienst nemen.
Lees verder »

Kabinetsreactie op advies Denktank Leren en Werken
De ministerraad heeft op voorstel van de staatssecretarissen Klijnsma en Van Bijsterveldt ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het advies ‘Tijd voor ontwikkeling’ van de Denktank Leren en Werken.
Lees verder »

Bijstandsuitkering sneller geregeld
Gemeenten kunnen de aanvraagprocedure en de verantwoording van een bijstandsuitkering veel gemakkelijker maken door minder administratieve rompslomp.
Lees verder »

Werkgevers ervaren meerwaarde van divers personeel
Mkb werkgevers met een gemengde etnische samenstelling van hun personeelsbestand ervaren economische meerwaarde. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO dat in opdracht van het ministerie van SZW voor het eerst ervaringen met etnische diversiteit in het mkb in de praktijk in kaart brengt.
Lees verder »

Minder premies bij in dienst nemen oudere nabestaande
Werkgevers hoeven vanaf 1 januari 2010 minder premies te betalen als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet.
Lees verder »

AOW-leeftijd sociaal en verantwoord naar 67 jaar
Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd in twee stappen naar 67 jaar: in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.
Lees verder »

Donner en Klijnsma enthousiast over initiatieven grote werkgevers
Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn enthousiast over de initiatieven van een aantal grote werkgevers om binnen hun bedrijf werkplekken te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.
Lees verder »

Klijnsma geeft startsein EVC-campagne
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het startsein gegeven voor de vernieuwe campagne ‘Je Ervaringscertificaat. Je groeit harder dan je denkt.’
Lees verder »

Loket open voor pilots `Werken naar vermogen`
Gemeenten, sw-bedrijven en het UWV kunnen vanaf nu voorstellen indienen voor vernieuwende aanpakken en methoden om meer mensen met een arbeidsbeperking naar vermogen te laten werken bij gewone werkgevers.
Lees verder »

Ruim 43.000 aanvragen ingediend voor deeltijd WW
Het UWV heeft tot en met eind augustus 43.311 aanvragen ontvangen voor deeltijd WW.
Lees verder »

Jammer dat sociale partners geen akkoord hebben bereikt
Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma vinden het jammer dat sociale partners in de Sociaal-Economische Raad niet tot een akkoord zijn gekomen over de verhoging van de AOW-leeftijd.
Lees verder »

Prinsjesdag 2009
SZW: investeren èn bezuinigen om beter uit de crisis te komen.
Lees verder »

De belangrijkste maatregelen in 2010 van SZW
De belangrijkste maatregelen in 2010 van het ministerie van SZW zijn bekendgemaakt.
Lees verder »

Jongeren langer en vaker tijdelijk contract
Werkgevers mogen straks jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer op een tijdelijk contract laten werken.
Lees verder »

Klijnsma: 75 miljoen euro voor aanpak jeugdwerkloosheid
Er komt tot en met 2011 vanuit het Europees Sociaal Fonds 75 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.
Lees verder »

Ruim 52.000 werklozen binnen 3 maanden weer werkzaam
Minister Donner sprak op 4 september op het Ondernemersgala van VNO-NCW Noord positieve woorden over de arbeidsmarkt.
Lees verder »

Loondispensatie moet kans op werk voor mensen met arbeidsbeperking verbeteren
Het kabinet wil de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan verbeteren. In een pilot wordt gekeken of de inzet van loondispensatie hiertoe bijdraagt.
Lees verder »

Wajongers laten zich zien
Op 3 september start het ministerie van SZW een voorlichtingscampagne over jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking.
Lees verder »

Installatie sponsorteam jeugdwerkloosheid
Op 2 september hebben staatssecretaris Klijnsma, minister Rouvoet (J&G), en staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW), het sponsorteam jeugdwerkloosheid geïnstalleerd.
Lees verder »

Meeste regio`s klaar met actieplannen jeugdwerkloosheid
Vrijwel alle dertig regio’s hebben actieplannen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid bij staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend.
Lees verder »

Logo in vacatures voor mensen met arbeidsbeperking
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt samen met werkgeversorganisaties en andere belanghebbenden of bedrijven een symbool in hun vacatures kunnen zetten waaruit blijkt dat ze openstaan voor mensen met een arbeidsbeperking.
Lees verder »

Voorzitters UWV en SVB herbenoemd
De voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV en de voorzitter van de Raad van Bestuur van SVB worden herbenoemd.
Lees verder »

Aangescherpte regeling deeltijd WW 20 juli van start
Zorgvuldiger gebruik, meer bedrijven, strengere regels tegen misbruik en extra budget tot bijna 1 miljard. Vanaf 20 juli gaat de deeltijd-WW de tweede fase in.
Lees verder »

Geen verplichte certificering voor re-integratiebedrijven
De regering vindt verplichte certificering voor uitvoerders in de re-integratiemarkt niet nodig.
Lees verder »

Recessie in Zeeland het zwaarst
De economische recessie laat een spoor van vernieling achter in heel Nederland, maar niet alle regio's worden even hard getroffen. De Zeeuwse economie wordt met een krimp van 6,4 procent het zwaarst getroffen.
De provincie Utrecht heeft met een krimp van 3,6 procent het minst te lijden.
Lees verder »

UWV helpt 51.700 mensen aan het werk
Het UWV heeft in 2008 in totaal 51.700 klanten aan het werk geholpen. Dit is meer dan de 45.000 die het UWV als doelstelling had gesteld. Daarnaast zijn klanten steeds tevredener met het UWV. De klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden is gestegen naar een 6,9 in 2008 (2007: 6,7) en het aantal klachten is in 2008 wederom gedaald.
Lees verder »

Sterke stijging werkloosheid

Lees verder »

Gemeenten en sociale partners bundelen krachten
Gemeenten en sociale partners gaan intensief samenwerken om de negatieve gevolgen van de economische crisis op de arbeidsmarkt te verminderen. Ze willen meer mensen aan het werk houden en mensen die werkloos zijn meer kansen bieden.
Lees verder »

UWV hanteert vanaf 1 juli 2009 één Inkoopkader
UWV koopt vanaf 1 juli nog maar onder één algemeen Inkoopkader re-integratiedienstverlening in. Dit betekent dat de Inkoopkaders Re-integratiediensten 2008 en Vrije Ruimte 2008 en het Beoordelingskader IRO 2008 per 1 juli 2009 komen te vervallen.
Lees verder »

Extra mogelijkheden stimuleren inactieven
Het Besluit participatiebudget is gewijzigd. Gemeenten kunnen nu een extra financiële stimulans krijgen als ze mensen zonder uitkering (nuggers) aan betaald werk helpen.
Lees verder »

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen
Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in maart 2009 met 7.900 (1,7%) gestegen tot 464.200. De stijging was minder sterk dan in de maanden januari en februari. Het aantal werkzoekenden nam meer dan gemiddeld toe onder jongeren tot 25 jaar (+6,6%) en in de leeftijdscategorie 25-35 jaar (+4,2%).
Lees verder »

Prognose 2009: Omzetdaling in bijna alle sectoren
Door de snelle veranderingen in de economie zijn de sectorverwachtingen van de rabobank voor 2009 aangepast. men verwacht nu voor 2009 een omzetdaling van 4,8%. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lagere volumes, een lage investeringsbereidheid, dalende export en dalende consumentenbestedingen. Na de groei van 5,5% in 2008 betekent dit een forse correctie.
Lees verder »

Werkpleinen van 8 tot 8 actief
UWV en Divosa hebben de directeuren en vestigingsmanagers van Werkpleinen opgeroepen de Werkpleinen per 1 mei langer open te stellen. Dit maakt het mogelijk om met meer personeel, maar zonder uitbreiding van gebouwen de dienstverlening flink uit te breiden.
Lees verder »

Gemeenten besteden meer geld aan re-integratie dan zij ontvangen
Het Werk-deel wordt door gemeenten meer dan volledig ingezet. Dat blijkt uit het onderzoek van Divosa naar omvang en bestemming van de uitgaven van gemeenten aan re-integratie. Aan het onderzoek hebben 231 gemeenten meegedaan.
Lees verder »

Economische crisis: de maatregelen op een rijtje
Het kabinet stimuleert de Nederlandse economie met een maatregelenpakket van 6 miljard euro in 2009 en 2010. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het ondernemerschap direct een impuls krijgt én dat we er op langere termijn sterker, innovatiever en duurzamer uit komen. Sterker, slimmer en schoner.
Lees verder »

Deeltijd WW één van de maatregelen kabinet
Op 25 maart 2009 heeft het kabinet het pakket maatregelen ter bestrijding van de economische crisis bekend gemaakt. Het gaat zowel om nieuwe regelingen als om uitbreiding van bestaande regelingen. Voor een aantal bestaande subsidies komt meer geld beschikbaar.
Lees verder »

Startschot voor Actieplan Jeugdwerkloosheid
Hans de Boer is gevraagd om samen met een groep deskundigen adviezen te maken voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het actieplan gaat in mei naar de Tweede Kamer. De daarin voorgestelde maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid richten zich op álle jongeren van 15 tot 27 jaar.
Lees verder »

Pilot stagebegeleiding Wajongers
Jongeren met een beperking kunnen begeleiding krijgen van een coach in hun laatste schooljaar. Het streven is om met de jobcoach, die de jongere tijdens de stage begeleidt, de overgang naar werk daarna soepeler te laten verlopen.
Lees verder »

Deeltijd WW
Bedrijven kunnen deeltijd-WW aanvragen. Werkgevers kunnen door deeltijd-WW werknemers behouden, die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders.
Lees verder »

Resultaat sociaal overleg
Minister Donner heeft woensdag 25 maart de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het resultaat van het sociaal overleg over de crisis. In de brief komt aan de orde: het tegengaan van (langduriger) werkloosheid, het bevorderen van een verantwoorde kostenontwikkeling en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en pensioenen.
Lees verder »

Per 1 april 'Tijdelijke regeling deeltijd-WW'
De tijdelijke regeling deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten zal op 2 april 2009 in de Staatscourant verschijnen en per 4 april 2009, met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2009, in werking treden.
Lees verder »

Publiek-private samenwerking is nu van groot belang
De RWI roept het ministerie van Sociale Zaken op een tijdelijk 'expertteam' op te richten voor publiek- private samenwerking bij arbeidsbemiddeling. Dat moet helpen experimenten van de grond te krijgen.
Lees verder »

Stand van zaken 'Bijzondere regeling WTV'
Tot en met 20 maart 2009 hebben 770 bedrijven toestemming gekregen om gebruik te maken van de bijzondere regeling werktijdverkorting. In totaal is 733.267 uur werktijdverkorting toegekend. Ook zijn er 297 eerste verlengingsaanvragen voor circa 427.000 uur en 27 tweede verlengingsaanvragen voor circa 42.000 uur toegewezen.
Lees verder »

Gemeenten moeten steeds meer werklozen aan een baan helpen
Het CPB verwacht een forse toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Oplopend van 275.000 bijstandgerechtigden in 2009 tot 315.000 in 2010. Dit betekent voor gemeenten dat ze een grotere groep mensen moeten begeleiden bij het zoeken naar werk.
Lees verder »

Nationaal arrangement voor de arbeidsmarkt?
Mogelijk komt er een centraal akkoord tussen kabinet en sociale partners met afspraken over lonen, pensioenen etc. In aanvulling daarop willen VNG en sociale partners verkennen welke maatregelen in de economische crisis nodig zijn voor de arbeidsmarkt.
Lees verder »

Dieptepunt recessie voorbij, herstel pas over 15 maanden
Recent onderzoek onder CFO's wereldwijd laat nog veel ontslagen en slechte winsverwachtingen zien. Maar tegelijk ziet men licht aan het eind van de tunnel.
Lees verder »

Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd
Maandag 2 maart is in Leeuwarden het 33e mobiliteitscentrum. Daarmee staat er vanaf nu een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra in Nederland. Eind vorig jaar werd het eerste mobiliteitscentrum in Eindhoven geopend.
Lees verder »

Ontslagen dreigen ook bij kleinere bedrijven
Steeds meer bedrijven in de regio zijn bezig met de voorbereiding van ontslagen. Dat merkt Petra Weideman, projectleider van het Mobiliteitscentrum Twente van het UWV Werkbedrijf. "Afgelopen week alleen al hebben er twaalf bedrijven aangeklopt die meer informatie wilden over hoe ze moeten omgaan met het ontslaan van medewerkers."
Lees verder »

Arbeidsmarkt biedt toch ook kansen in zware tijden
In tijden van economische recessie zijn werknemers minder star in wisseling van banen dan verwacht. Tijdens de vorige recessie die in 2001-2002 toesloeg, vonden jaarlijks nog 1,4 miljoen mensen ander werk. Werknemers wijken in dit geval vaker uit naar een andere sector dan waar men werkzaam was. De kansen op ander werk liggen dus vooral in andere sectoren.
Lees verder »

AOV voor zzp'ers groot succes
Zzp-ers kunnen zich sinds kort via de FNV betaalbaar verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Inmiddels hebben zich in twee maanden tijd meer dan tweeduizend zzp'ers aangemeld voor deze basisverzekering.
Lees verder »

Vakbonden willen nu actie: 'Samen de crisis te lijf'
Snel handelen is nu geboden om te voorkomen dat de recessie zich verdiept en verlengt. Investeren is nodig en wel nu. De vakbonden willen met hun Actieplan 'Samen de crisis te lijf' dat regering en werkgevers snel aan de slag gaan.
Lees verder »

Verder ná de WTV: Werklozen vroegtijdig voorsorteren voor een toekomstbestendige baan.
Of de crisis nu aanhoudt of niet, (semi)overheidsinstellingen in Rotterdam krijgen de komende jaren genoeg vacatures. De havenstad wil mensen die werkloos worden daarom aan een baan helpen als leraar, buschauffeur, verpleger of agent.
Lees verder »

Krimp zorgt voor 675.000 werklozen in 2010
Volgens het CPB krimpt de economie met 3,5 procent dit jaar. De financiële crisis slaat daarmee nog veel ongenadiger toe dan verwacht. Dit jaar zullen 425.000 Nederlanders werkloos zijn, in 2010 loopt dit op tot 675.000.
Lees verder »

Proefprojecten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen
Er komen proefprojecten om na te gaan of het mogelijk is meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij een gewone werkgever. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen belangrijk is om mee te kunnen doen en zich zo verder te ontplooien. Ook mensen met een arbeidsbeperking moeten toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en met maatwerk worden ondersteund.
Lees verder »

Gemeenten laten veel ESF-geld liggen
Het Agentschap SZW) komt gemeenten tegemoet met subsidie voor werkzoekenden. Het last een extra aanvraagperiode in, zo meldt Trouw. Het blijkt dat gemeenten miljoenen laten lopen omdat ze geen Europese subsidie hebben aangevraagd.
Lees verder »

ZZP-rapport Donner volgens FNV onder de maat
Het onderzoek naar de motieven van zzp’ers moet over. “Het onderzoek is niet representatief, te eenzijdig en het schetst een te rooskleurig beeld van zzp’ers in Nederland."
Lees verder »

Eerste krimp economie in 5 jaar
De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2008 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de eerste krimp van de Nederlandse economie in meer dan vijf jaar. De teruggang is vooral toe te schrijven aan een sterke daling van de export van Nederlands product.
Lees verder »

Aantal vacatures scherp gedaald
Het aantal openstaande vacatures is in het vierde kwartaal van 2008 scherp gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. De daling bedroeg 54 duizend. Zo een grote terugval is sinds het begin van de reeks in 1989 niet door het CBS waargenomen. Vooral in het bedrijfsleven is het aantal vacatures flink gedaald.
Lees verder »

Nieuw dossier SZW over Arbeidsmarkt en kredietcrisis
Het beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt in de komende tijd zal worden ingevuld vanuit het perspectief dat als gevolg van de economische neergang een toenemend aantal mensen elders naar een baan moeten zoeken.
Lees verder »

Houd mensen aan het werk, zegt WRR
Een sociaal overbruggingskrediet moet bedrijven helpen zo veel mogelijk personeel vast te houden gedurende de economische dip. Voorkomen moet worden dat door massaontslag grote groepen werknemers afhankelijk worden van een uitkering en het arbeidsproces ontwend raken, terwijl binnen enkele jaren door de vergrijzing weer sprake is van een personeelstekort.
Lees verder »

Aan ruim 400 bedrijven WTV toegekend
Tot nu toe hebben 422 bedrijven toestemming gekregen om gebruik te maken van de bijzondere regeling werktijdverkorting. Het aantal nieuwe aanvragen neemt wel af.
Lees verder »

4 miljoen extra voor gemeentelijk participatie- en armoedebeleid
Staatssecretaris Klijnsma heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan haar afspraken met gemeenten om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen en armoede en schulden terug te dringen.
Lees verder »

Van bijstand naar werk is meestal duurzaam
Bijna 40 procent van de mensen die de WWB verlaten, stroomt uit naar werk. Na een jaar is 84 procent van deze uitstromers nog steeds aan het werk.
Lees verder »

24 miljoen voor scholing in de regio
Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verstevigen komt er een nieuwe stimuleringsregeling van 24 miljoen. "Juist nú is een extra investering in scholing noodzakelijk en gewenst. De regio's zijn aanzet om dit actief op te pakken".
Lees verder »

10e mobiliteitscentrum en 230 extra werkcoaches
Vandaag opende minister Donner het tiende mobiliteitscentrum in Beverwijk, onder de rook van Corus. Nog 23 te gaan, want voor 1 maart moeten er 33 van die centra zijn die mensen van werk naar werk moeten begeleiden en helpen bij scholing.
Lees verder »

IRO succesvol voor de kansrijkere werkzoekende
"Uit de eindevaluatie blijkt dat de IRO als succesvol bestempeld mag worden. De IRO heeft geleid tot grotere tevredenheid van cliënten en ook de uitvoering oordeelt positief. Dit schrijft minister Donner aan de Tweede kamer."
Lees verder »

Lelie Hollander failliet verklaard
Reintegratiebedrijf Lelie Hollander uit Drachten is dinsdag failliet verklaard. Het gaat in totaal om waarschijnlijk zes BV's en 120 mensen. Het bedrijf bestond ruim vijf jaar. Veel gemeenten maakten in de afgelopen jaren gebruik van het bedrijf om hun werklozen uit de bijstand te helpen.
Lees verder »

Extra maatregelen inburgering
Er komen extra maatregelen om meer mensen naar de inburgeringscursus te krijgen. Van (potentiële) inburgeraars wordt verwacht dat zij de taal leren. Daarom heeft het kabinet onderzocht hoe tot verdere verplichtingen kan worden gekomen en hoe praktische obstakels kunnen worden weggenomen.
Lees verder »

Kans dat DGA met eigen pensioen teveel belasting betaalt
Veel DGA's bouwen pensioen op in hun eigen onderneming. Deze pensioenopbouw in eigen beheer vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. De hoogte van deze aftrekpost kan op twee manieren worden berekend. Uit een steekproef blijkt dat vaak de minst gunstige manier wordt gebruikt, waardoor teveel belasting wordt betaald.
Lees verder »

Vakbonden en ILO voorzien drastische stijging werkloosheid wereldwijd
De internationale vakbeweging presenteerde een veelomvattend actieplan voor de economie. De ILO maakt bekend dat de werkloosheid dit jaar wereldwijd met 50 miljoen zal oplopen tot 230 miljoen mensen
Lees verder »

Premiekorting werkgevers voor oudere werknemers 50+
Per 1 januari 2009 krijgen gemeenten er een nieuw arbeidsmarktinstrument bij, namelijk de premiekorting voor werkgevers die een 50-plusser aannemen. Voorwaarde is wel dat de werknemer voorheen een uitkering had.
Lees verder »

400 Wajonders aan de slag in regio Helmond
Het gaat nog om een intentieverklaring, maar het is de bedoeling dat er 400 jonggehandicapten aan de slag komen bij gewone werkgevers in de regio Helmond.
Lees verder »

WW stijgt ineens weer snel
Het beroep op werkloosheidsuitkeringen is de afgelopen maanden met duizenden tegelijk toegenomen.
Lees verder »

Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent
De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg.
Lees verder »

UWV Werkbedrijf en gemeenten overleggen over hoe samenwerking in te vullen
De ambassadeurs regionaal arbeidsmarktbeleid van het project Ruimte voor de Regio komen in januari bij elkaar om te discussiëren over de relatie gemeenten - WERKbedrijf met betrekking tot regionaal arbeidsmarktbeleid.
Lees verder »

WTV aan 352 bedrijven toegekend
Tot en met 15 januari 2009 hebben 352 bedrijven toestemming gekregen om gebruik te maken van de tijdelijke regeling werktijdverkorting. Minister Donner heeft 440.954 uur van de beschikbare 760.000 uur aan werktijdverkorting toegekend. Veruit de meeste toekenningen (140) gaan naar metaalbedrijven. Naar grootte gemeten zijn het vooral bedrijven tot 100 werknemers die gebruik maken van de wtv-regeling (288). Er zijn 142 aanvragen afgewezen.
Lees verder »

Versneld 30 mobiliteitscentra om mensen van werk naar werk te brengen
Er komen versneld 30 mobiliteitscentra. Eind januari draaien tien centra en is op 20 plaatsen de basisinfrastructuur gereed, waar gemeenten, UWV, ondernemers en onderwijs afspraken hebben gemaakt over samenwerking.
Lees verder »

Mobiliteit arbeidsmarkt is sleutel tot aanpak crisis
Werktijdverkorting is tijdelijk en conserverend van aard en biedt geen adequaat antwoord op de economische crisis. Mobiliteit op de arbeidsmarkt is de sleutel tot de oplossing. Dat betekent onder meer snelle bemiddeling van werk naar werk, een goed zicht op waar werk is, omscholing en mogelijkheden tot een soepele overstap naar andere sectoren.
Lees verder »

Extraatje voor alleenstaande ouders in de bijstand die gaan werken
Alleenstaande ouders die vanuit een bijstandsuitkering in deeltijd gaan werken ontvangen een financieel extraatje van maximaal 120 euro per maand. Ook alleenstaande ouders die nu 12 uur werken en dit uitbreiden naar minimaal 20 uur ontvangen een extraatje. Dit extraatje moet de alleenstaande ouder met kleine baantjes stimuleren om meer te gaan werken en meer alleenstaande ouders die langs de kant staan aan een baan helpen. Alleenstaande ouders die na 6 maanden nog uit de bijstand zijn, krijgen bovendien een financiële beloning van minimaal 500 euro.
Lees verder »

Vangnetregeling voor arbeidsongeschikte ondernemers
Er is nu een eenmalige en tijdelijke mogelijkheid voor onverzekerde ondernemers om zich de komende drie maanden alsnog te verzekeren. De zogenaamde vangnetregeling geldt in beginsel voor startende zelfstandigen die na de start van de onderneming zijn geweigerd voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de zelfstandigen niet is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Daarom wordt de regeling nu tijdelijk opengesteld voor bestaande ondernemers die zich moeilijk kunnen verzekeren.
Lees verder »

CWI en UWV samen tot WERKbedrijf
Op 1 januari 2009 zijn UWV en CWI gefuseerd. Vanuit de nieuwe divisie UWV WERKbedrijf helpen ze werkzoekenden bij het vinden van werk en ondersteunen ze werkgevers bij het vinden van personeel.
Lees verder »

Tevredenheidsonderzoek niet verplicht bij Blik op Werk uitvoeren
De verplichte deelname aan het tevredenheidsonderzoek van de stichting Blik op Werk gaat dit jaar niet door. BOW heeft de minimale bijdrage vastgesteld op € 1.075. En dat is veel meer dan de € 800 waar UWV op had gerekend. U mag het nu - binnen de regels - op uw eigen manier doen.
Lees verder »

Aanmeldronde UWV Inkoopkader Re-integratiediensten uitgesteld
Re-integratiebedrijven kunnen zich voorlopig niet aanmelden voor het sluiten van een Toegangsovereenkomst onder het Inkoopkader Re-integratiediensten. Wanneer de eerstvolgende aanmeldronde zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend.
Lees verder »

CBS constateert daling bijstandsuitkeringen derde kwartaal
Afname van 6 duizend uitkeringen in derde kwartaal. Daling iets groter dan in de eerste twee kwartalen 2008. Kortdurende uitkeringen nemen weer af. Grootste daling bij jongeren tot 35 jaar.
Lees verder »

Overzicht sociale zekerheid in 2009
Actuele brochure met onder meer een overzicht van alle sociale verzekeringen en de bijbehorende die gelden voor de uitkeringen per 1 januari 2009
Lees verder »

Minimumloon stijgt met 1,81% per 1 januari 2009
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2009 met 1,81 procent. Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraag per 1 januari 2009 1.381,20 euro (bruto) per maand.
Lees verder »

Hoogleraar HRM: 'Geef iedere werknemer recht op loopbaanbegeleiding'
'Iedere werknemer zou recht moeten hebben op loopbaanbegeleiding. Niet door de werkgever, maar door een netwerk van onafhankelijke begeleiders. Alleen dan kunnen werknemers beter en breder ook buiten de eigen organisatie - inzetbaar worden en blijven.
Lees verder »

Weinig verschil werknemer groot of klein bedrijf bij vinden nieuwe baan
Als een werknemer werkloos wordt, maakt het voor het vinden van een nieuwe baan niet uit of hij afkomstig is van een groot of klein bedrijf. Er is ook geen verschil bij de hoogte van het salaris in de nieuwe baan en de duur van de werkloosheid.
Lees verder »

Almere wil meer met gesubsidieerd werk
De gemeente Almere gaat de mogelijkheden op het gebied van gesubsidieerde arbeid verruimen. Belangrijk hierbij is dat de gemeente voor dit doel gemeentelijk werk beschikbaar stelt, zoals het groenonderhoud.
Lees verder »

Meer Nuggers aan het werk helpen
SZW en VNG verhogen hun ambities om komende jaren niet-uitkeringsgrechtigden aan werk te helpen met 10.000 tot in totaal 35.000 mensen. Voor elke geslaagde actie wordt de betreffende gemeente ruim beloond.
Lees verder »

Werktijdverkorting: 63 aanvragen gehonoreerd in de eerste week
In de eerste week is aan 63 bedrijven toestemming gegeven tot werktijdverkorting voor (een deel van) hun personeel. het gaat vooral om de metaalindustrie, handel, groothandel, bouw en overige zakelijke dienstverlening.
Lees verder »

200 miljoen voor tijdelijke regeling werktijdverkorting vanwege kredietcrisis
Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor hun werknemers. Daarnaast komen zogenoemde mobiliteitscentra om mensen die met ontslag bedreigd worden tijdig aan een andere baan te helpen.
Lees verder »

500.000 euro per geslaagde bemiddeling volgens Nicis
De inspanningen van gemeenten om werklozen aan het werk te helpen, leveren te weinig op en de kosten van re-integratietrajecten zijn te hoog.
Lees verder »

Werkleerrechten voor ruim 25.000 jongeren tot 27 jaar
Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering, krijgen een baan, een opleiding, of een combinatie van beide aangeboden. Dit is de strekking van het Wetsvoorstel investeren in jongeren (Wij).
Lees verder »

Jetta Klijnsma volgt Aboutaleb op
Op 18 december 2008 is Jetta Klijnsma benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende IV.
Lees verder »

Ontslagvergoeding hogere inkomens gemaximeerd
Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding. Hiervoor wordt het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.
Lees verder »

Leernetwerken beter geschikt voor leven-lang-leren dan traditioneel onderwijs
Iedereen zal een leven lang moeten leren. Maar voor dit leven-lang-leren is ons traditionele onderwijs en zijn onderwijsinstellingen minder geschikt. Wat nodig is, is een nieuwe organisatievorm: het leernetwerk.
Lees verder »

Aanbod voor zorgenvrije begeleiding

Re-integratiePartner verzorgde afgelopen decennium al honderden inschrijving voor UWV aanbestedingen met succes. Tientallen bedrijven, van middelgroot tot kleiner en zelfstandigen hebben zo zonder eigen zorgen hun contracten met UWV kunnen realiseren.


Meer

UWV Inkoopkader 2016 definitief: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Dit weekend is het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 van UWV definitief geworden. Daarmee is de inschrijving voor re-integratiebedrijven gestart. Zij hebben tot 15 mei de tijd om aan alle eisen en formaliteiten te voldoen. Het is wel weer even anders dan afgelopen jaren, maar met een beetje passen en meten zullen veel re-integratiebedrijven zich kunnen kwalificeren voor het nieuwe Inkoopkader. Dat is mooi voor al die bedrijven die 3 jaar terug buiten de boot vielen. Ook voor nieuwe en kleine bedrijven biedt het nieuwe Inkoopkader veel perspectief. En daar kan zomaar veel werk voor de komende vier jaar uit rollen.


Meer

Nieuw werkaanbod voor re-integratiebedrijven

‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’ zijn de twee nieuwe diensten die UWV gaat inkopen voor de komende vier jaren. Ze vervangen de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers die per 1 juli aflopen. Om hiervoor in aanmerking te komen hanteert UWV een gekwalificeerde inschrijving: aanbieders van re-integratiediensten moeten voldoen aan verschillende vereisten. Zo is onder meer ervaring noodzakelijk en moet de inschrijving voor 15 mei plaatsvinden. Iedereen die aan de eisen voldoet, krijgt een raamovereenkomst. En dat wil weer zeggen dat een contract noodzakelijk is, maar geen garantie biedt voor echt werk.

Meer

Aanbod voor begeleiding – Vrijblijvend reserveren

Wij kunnen u helpen uw inschrijving op de juiste manier, volledig en op tijd in te dienen. Door onze ervaring hoeft dat niet de hoofdprijs te kosten én garanderen wij tegelijk een deskundige begeleiding afgestemd op uw maat.

Reserveer nu alvast uw plek. Dit is vrijblijvend én doet u dit vóór 8 maart dan ontvangt u een korting van 20% op de prijs als u daadwerkelijk besluit onze begeleiding in te kopen.


Meer

Nieuwe UWV Aanbesteding WAJONG uiterlijk 26 augustus 18.00 uur

Eind juni publiceerde UWV de nieuwste aanbesteding voor re-integratietrajecten, deze keer die voor de Wajongers. Het gaat om 6 doelgroepen jonggehandicapten, opgedeeld in 46 percelen waarvoor maximaal 277 bedrijven (verdeeld in 3 ervaring ’Typen’) worden geselecteerd. De inschrijving moet uiterlijk maandag 26 augustus 2013 vóór 18.00 uur binnen zijn.

Meer